EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.10.2014 - Čiastka 90

292 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

293 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 23. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

294 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

23.10.2014 - Čiastka 89

291 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

23.10.2014 - Čiastka 88

283 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

284 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014 o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

285 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

286 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty

287 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

288 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. septembra 2014, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

289 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

290 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Redakčné oznámenie 8 ... Redakčné oznámenie 88 / 2014

15.10.2014 - Čiastka 87

274 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. októbra 2014 o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

275 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014 o zaručenej konverzii

276 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

277 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

278 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

279 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

280 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

281 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

282 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

11.10.2014 - Čiastka 86

273 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

10.10.2014 - Čiastka 85

268 / 2014 Z.z. ... ZÁKON zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

269 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

270 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. septembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

271 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

272 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.10.2014 - Čiastka 84

262 / 2014 Z.z. ... Zákon z 10. septembra 2014 o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

263 / 2014 Z.z. ... Zákon z 12. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

264 / 2014 Z.z. ... Zákon z 12. septembra 2014 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám

265 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov

266 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 2014, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

267 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

26.09.2014 - Čiastka 83

260 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014

261 / 2014 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 24. október 2014
Meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel
USD 1.2659-0.0010
GBP 0.7887-0.0017
CZK 27.6950+0.0050
HUF 308.6500+1.2500
PLN 4.2235-0.0055
SEK 9.1881+0.0012
HRK 7.6730-0.0003
CHF 1.2060-0.0007
RUB 53.1330+0.4594

  20:55 - Poľský parlament zakázal nezdravé potraviny na školách

  20:00 - Z čoho platíme naše vlaky? (grafy týždňa)

  19:20 - S&P potvrdila rating Ruska, zlepšila hodnotenie Cypru

  19:10 - Šanca prilákať Amazon klesá. Slovensku pribudla konkurencia

  18:42 - Záťažovými testami vraj neprešlo až 25 bánk

  18:20 - Vlaky zadarmo sa štátu predražia. Analytici čakajú účet za 30 miliónov

Bratislava7°C   
Košice3°C   
Poprad-1°C   
Žilina4°C   
Zvolen7°C   
Viedeň5°C   
Praha6°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0