EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

28.07.2015 - Čiastka 55

171 / 2015 Z.z. ... Zákon z 24. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

172 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

173 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

174 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

175 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

176 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

177 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

22.07.2015 - Čiastka 54

163 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

164 / 2015 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

165 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015 na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

166 / 2015 Z.z. ... Nariadenie vlá dy Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

167 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

168 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

169 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

170 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky zo 6. júla 2015, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

17.07.2015 - Čiastka 53

162 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 21. mája 2015 Správny súdny poriadok

17.07.2015 - Čiastka 52

161 / 2015 Z.z. ... zákon z 21. mája 2015 Civilný mimosporový poriadok

17.07.2015 - Čiastka 51

160 / 2015 Z.z. ... zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok

15.07.2015 - Čiastka 50

158 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015 o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

159 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13. júla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

10.07.2015 - Čiastka 49

156 / 2015 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 30. júna 2015, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

157 / 2015 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 30. júna 2015, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

07.07.2015 - Čiastka 48

154 / 2015 Z.z. ... Zákon z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

155 / 2015 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. júla 2015 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 31. júl 2015
Meniny má Ignác, zajtra Božidara
USD* 1.0955-0.0075
GBP* 0.7010-0.0043
CZK* 27.0530-0.0130
HUF* 308.9300-0.3600
PLN* 4.1426+0.0034
SEK* 9.4714-0.0052
HRK* 7.5955-0.0025
CHF* 1.0633+0.0011
RUB* 65.3858-0.3082

  11:10 - Švajčiarska národná banka skončila vo vysokej strate

  11:03 - Predaj piva v Nemecku oslabil

  10:49 - Twitter nezískal dostatok používateľov, je v strate

  10:47 - Elektronický koncern Sharp je v strate

  10:42 - Štát vybral na daniach a odvodoch o 1,3 miliardy eur viac

  10:29 - Volkswagen plánuje na Slovensku novú investíciu

Bratislava24°C   
Košice20°C   
Poprad18°C   
Žilina20°C   
Zvolen23°C   
Viedeň23°C   
Praha19°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0