EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

21.08.2015 - Čiastka 61

200 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 8. júna 2015 o trhacích prácach

201 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. augusta 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

202 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. augusta 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

203 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. augusta 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

204 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. augusta 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

205 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

206 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov

207 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 28. júla 2015 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie

14.08.2015 - Čiastka 60

198 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

199 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

14.08.2015 - Čiastka 59

192 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. júla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

193 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

194 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

195 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

196 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

197 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

06.08.2015 - Čiastka 58

188 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

189 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti

190 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júla 2015 o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií

191 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 24. júla 2015, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

05.08.2015 - Čiastka 57

185 / 2015 Z.z. ... Zákon z 1. júla 2015 Autorský zákon

186 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. júla 2015, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

187 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

31.07.2015 - Čiastka 56

178 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. júla 2015 o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov

179 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2015 o energetickom audite

180 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. júla 2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

181 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

182 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

183 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

184 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.07.2015 - Čiastka 55

171 / 2015 Z.z. ... Zákon z 24. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

172 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

173 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

174 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

175 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

176 / 2015 Z.z. ... Zákon z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

177 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

22.07.2015 - Čiastka 54

163 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

164 / 2015 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

165 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015 na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

166 / 2015 Z.z. ... Nariadenie vlá dy Slovenskej republiky z 8. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

167 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júla 2015 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

168 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

169 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

170 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky zo 6. júla 2015, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 1. september 2015
Meniny má Drahoslava, zajtra Linda
USD* 1.1215-0.0053
GBP* 0.7275-0.0046
CZK* 27.0210-0.0270
HUF* 314.7000-0.1000
PLN* 4.2289-0.0116
SEK* 9.5032+0.0079
HRK* 7.5530-0.0080
CHF* 1.0825+0.0018
RUB* 74.8581-0.6817

  31.08.2015, 19:44 - Čína hľadá vinníka prepadu burzy, zatkla už dvesto ľudí

  31.08.2015, 19:44 - Čína hľadá vinníka, k vyvolaniu paniky na burze sa verejne priznal novinár

  31.08.2015, 18:21 - Nový minister financií by mal upokojiť veriteľov Grécka

  31.08.2015, 18:16 - Pre kontroverznú taxislužbu Uber pracujú hackeri

  31.08.2015, 18:13 - Slovenskí a poľskí lesníci spolu v projekte za 4,5 milióna eur

  31.08.2015, 18:10 - Česká vláda si na budúci rok požičia 368,8 miliárd korún

Bratislava18°C   
Košice19°C   
Poprad18°C   
Žilina15°C   
Zvolen16°C   
Viedeň18°C   
Praha22°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0