EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

21.11.2014 - Čiastka 97

314 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 14. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

315 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

316 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

20.11.2014 - Čiastka 96

313 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

14.11.2014 - Čiastka 95

306 / 2014 Z.z. ... Ústavný zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

307 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 16. októbra 2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

308 / 2014 Z.z. ... Zákon z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.

309 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

310 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

311 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

312 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.

12.11.2014 - Čiastka 94

303 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 22. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

304 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

305 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

05.11.2014 - Čiastka 93

298 / 2014 Z.z. ... Zákon z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

299 / 2014 Z.z. ... Zákon z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

300 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 16. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

301 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

302 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

31.10.2014 - Čiastka 92

297 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. októbra 2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

29.10.2014 - Čiastka 91

295 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. októbra 2014, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

296 / 2014 Z.z. ... Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného

24.10.2014 - Čiastka 90

292 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

293 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 23. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

294 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 22. november 2014
Meniny má Cecília, zajtra Klement
USD* 1.2422-0.0117
GBP* 0.7921-0.0068
CZK* 27.6600+0.0030
HUF* 304.5600-0.0600
PLN* 4.2047-0.0093
SEK* 9.2295-0.0495
HRK* 7.6723-0.0032
CHF* 1.2024+0.0010
RUB* 56.5081-1.6949

  17:36 - Rusko chce vybudovať novú železničnú trať do Pekingu

  11:20 - S&P potvrdila Holandsku rating AA+/A-1+

  21.11.2014, 20:12 - Operátori s vianočnými reklamami pribrzdili

  21.11.2014, 19:57 - Armáda ide kupovať radary pre protivzdušnú obranu, domáce nechce

  21.11.2014, 19:00 - Ukrajina ráta s väčším poklesom ekonomiky

  21.11.2014, 17:04 - Únia zatlačí na plastové tašky, spoplatnia sa všade

Bratislava5°C   
Košice4°C   
Poprad2°C   
Žilina5°C   
Zvolen5°C   
Viedeň5°C   
Praha3°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0