EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

18.01.2017 - Čiastka 3

7 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

13.01.2017 - Čiastka 2

5 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

6 / 2017 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

05.01.2017 - Čiastka 1

1 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

2 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3 / 2017 Z.z. ... REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

4 / 2017 Z.z. ... REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

31.12.2016 - Čiastka 118

393 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

394 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.

395 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

30.12.2016 - Čiastka 117

386 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

387 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

388 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

389 / 2016 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 21. decembra 2016, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

390 / 2016 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 21. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

391 / 2016 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

392 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

29.12.2016 - Čiastka 116

374 / 2016 Z.z. ... ZÁKON zo 7. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

375 / 2016 Z.z. ... ZÁKON zo 7. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

376 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

377 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

378 / 2016 Z.z. ... ZÁKON zo 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

379 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017

380 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

381 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

382 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

383 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

384 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

385 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 12. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

28.12.2016 - Čiastka 115

363 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

364 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016 o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

365 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

366 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

367 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

368 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

369 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

370 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

371 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 19. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

372 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

373 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

27.12.2016 - Čiastka 114

356 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

357 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017

358 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 15. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov

359 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 15.decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

360 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 15. decembra 2016, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

361 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

362 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 24. január 2017
Meniny má Timotej, zajtra Gejza
USD* 1.0715+0.0083
GBP* 0.8615-0.0045
CZK* 27.0270+0.0060
HUF* 309.8200+0.7300
PLN* 4.3719+0.0020
SEK* 9.5113+0.0040
HRK* 7.5058-0.0107
CHF* 1.0727+0.0000
RUB* 63.7875+0.1800

  09:01 - Austrália aj Japonsko chcú presvedčiť Trumpa, aby zotrval v TPP

  07:28 - Pyžamo, v ktorom sa počas letu nevysušíte. Ako aerolinky lákajú do lietadiel

  23.01.2017, 20:23 - Británia môže formálne rokovať o obchodných dohodách až po brexite

  23.01.2017, 18:01 - Fico rieši ceny elektriny len na strednom Slovensku, cena však stúpla aj na východe a západe

  23.01.2017, 17:18 - Spotrebiteľom v eurozóne sa zlepšila nálada

  23.01.2017, 17:15 - Matečná: Ceny mlieka sa zlepšili

Bratislava-5°C   
Košice-8°C   
Poprad-14°C   
Žilina-11°C   
Zvolen-13°C   
Viedeň-6°C   
Praha-7°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0