EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

17.07.2014 - Čiastka 67

197 / 2014 Z.z. ... zákon z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

198 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

199 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.07.2014 - Čiastka 66

194 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

195 / 2014 Z.z. ... zákon zo 4. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

196 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. júna 2014, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

09.07.2014 - Čiastka 65

191 / 2014 Z.z. ... ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

192 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 18. júna 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

193 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 17. júna 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy

28.06.2014 - Čiastka 64

182 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

183 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 5. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

184 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

185 / 2014 Z.z. ... Zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

186 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

187 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

188 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

189 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

190 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

26.06.2014 - Čiastka 63

180 / 2014 Z.z. ... Zákon z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

181 / 2014 Z.z. ... Zákon z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

26.06.2014 - Čiastka 62

174 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 4. júna 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov

175 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 4. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

176 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 4. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

177 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 4. júna 2014, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

178 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 19. júna 2014, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

179 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

24.06.2014 - Čiastka 61

169 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. júna 2014, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

170 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. júna 2014, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

171 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 19. júna 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

172 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 19. júna 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

173 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. júna 2014 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

24.06.2014 - Čiastka 60

161 / 2014 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON zo 4. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

162 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. mája 2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

163 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

164 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 11. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

165 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 13. júna 2014 o filmovom projekte

166 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

167 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

168 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 24. júl 2014
Meniny má Vladimír, zajtra Jakub
USD* 1.3465-0.0016
GBP* 0.7908+0.0003
CZK* 27.4540-0.0310
HUF* 307.1500-2.4800
PLN* 4.1340-0.0133
SEK* 9.2016-0.0398
HRK* 7.6210+0.0040
CHF* 1.2150-0.0001
RUB* 46.9397-0.1433

  23.07.2014, 21:53 - MMF zhoršil odhad rastu ekonomiky USA

  23.07.2014, 20:00 - Donášku potravín robí Tesco, iné reťazce ju nechcú

  23.07.2014, 19:53 - Májový rast maloobchodných tržieb v Maďarsku bol najslabší od decembra

  23.07.2014, 19:00 - Babiš kritizuje zníženie spotrebnej dane z pohonných látok

  23.07.2014, 18:58 - Policajti sa pýtajú aj na obdobie Gorily

  23.07.2014, 18:58 - Policajti sa pri elektrárňach pýtajú aj na obdobie Gorily

Bratislava17°C   
Košice17°C   
Poprad14°C   
Žilina17°C   
Zvolen13°C   
Viedeň16°C   
Praha14°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0