EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.08.2014 - Čiastka 74

226 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. augusta 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.

227 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

12.08.2014 - Čiastka 73

221 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 29. júla 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojársky priemysel)

222 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

223 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

224 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

225 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

05.08.2014 - Čiastka 72

218 / 2014 Z.z. ... Zákon z 8. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

219 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 9. júla 2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

220 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.08.2014 - Čiastka 71

216 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014

217 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014

30.07.2014 - Čiastka 70

213 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

214 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 3. júla 2014 o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

215 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

26.07.2014 - Čiastka 69

204 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

205 / 2014 Z.z. ... Zákon z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

206 / 2014 Z.z. ... Zákon z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

207 / 2014 Z.z. ... Zákon z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

208 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

209 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

210 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

211 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

212 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

19.07.2014 - Čiastka 68

200 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

201 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

202 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

203 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

17.07.2014 - Čiastka 67

197 / 2014 Z.z. ... zákon z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

198 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

199 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 21. august 2014
Meniny má Jana, zajtra Tichomír
USD 1.3262-0.0022
GBP 0.7993+0.0011
CZK 27.8140-0.1140
HUF 314.1800+0.9300
PLN 4.1891+0.0063
SEK 9.1695+0.0044
HRK 7.6243+0.0048
CHF 1.2109+0.0003
RUB 48.1708-0.0280

  18:46 - Na elektrine ušetríte menej. Pre slnko

  18:42 - Štát kúpi akcie v elektrárňach iba v krajnom prípade

  17:53 - Existujúce domy v USA sa predávajú dobre, ponuka je vyššia

  17:25 - Legálny predaj cigariet v Maďarsku prudko klesá

  17:22 - Koľko dostanú od štátu poisťovne, sa nevie

  17:06 - Portugalský verejný dlh narástol na 134 percent

Bratislava19°C   
Košice15°C   
Poprad11°C   
Žilina15°C   
Zvolen18°C   
Viedeň18°C   
Praha17°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0