EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

31.10.2014 - Čiastka 92

297 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. októbra 2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

29.10.2014 - Čiastka 91

295 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. októbra 2014, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

296 / 2014 Z.z. ... Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného

24.10.2014 - Čiastka 90

292 / 2014 Z.z. ... Zákon zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

293 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 23. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

294 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

23.10.2014 - Čiastka 89

291 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

23.10.2014 - Čiastka 88

283 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

284 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014 o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

285 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

286 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty

287 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. októbra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

288 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. septembra 2014, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

289 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

290 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Redakčné oznámenie 8 ... Redakčné oznámenie 88 / 2014

15.10.2014 - Čiastka 87

274 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. októbra 2014 o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

275 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014 o zaručenej konverzii

276 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

277 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

278 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

279 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

280 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

281 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

282 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

11.10.2014 - Čiastka 86

273 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

10.10.2014 - Čiastka 85

268 / 2014 Z.z. ... ZÁKON zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

269 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

270 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. septembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

271 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

272 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 1. november 2014
Meniny má Denisa, Denis, zajtra Pamiatka zosnulých
USD* 1.2524-0.0074
GBP* 0.7843-0.0029
CZK* 27.7700+0.0410
HUF* 308.2600-0.5600
PLN* 4.2177+0.0009
SEK* 9.2664-0.0046
HRK* 7.6640+0.0025
CHF* 1.2067+0.0008
RUB* 53.8575+0.7584

  31.10.2014, 20:22 - Ďalšie rokovania o ruskom plyne povedie Šefčovič

  31.10.2014, 20:06 - Brusel podporí Ukrajinu, ak by jej Rusko zvýšilo ceny plynu

  31.10.2014, 19:57 - Ekonomika Talianska sa ani vo poslednom štvrťroku nezotaví

  31.10.2014, 19:00 - Slováci v informačných technológiách tápu (grafy týždňa)

  31.10.2014, 16:08 - Sberbank Slovensko s nárastom prevádzkových výnosov o 16,4 %

  31.10.2014, 15:12 - Nezamestnanosť v Taliansku v septembri nečakane vzrástla

Bratislava4°C   
Košice-1°C   
Poprad-1°C   
Žilina1°C   
Zvolen0°C   
Viedeň6°C   
Praha8°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0