EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

19.04.2018 - Čiastka 41

119 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

18.04.2018 - Čiastka 40

116 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. marca 2018, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

117 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. marca 2018, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

118 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie z 5. apríla 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

16.04.2018 - Čiastka 39

112 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

113 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 14. marca 2018 o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

114 / 2018 Z.z. ... vyhlasuje úplné znenie zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 373/2014 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 90/2016 Z. z., zákonom č. 292/2016 Z. z., zákonom č. 237/2017 Z. z. a zákonom č. 279/2017 Z. z. Z Á K O N o dohľade nad finančným trhom

115 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. marca 2018, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

13.04.2018 - Čiastka 38

106 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

107 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

108 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

109 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

110 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 14. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

111 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

09.04.2018 - Čiastka 37

104 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

105 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

02.04.2018 - Čiastka 36

87 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. marca 2018, o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

88 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

89 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018 ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

90 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

91 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

92 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

93 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty

94 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

95 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom

96 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

97 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

98 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

99 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018 o zabezpečení radiačnej ochrany

100 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018 o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody

101 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

102 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

103 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 20. marca 2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

27.03.2018 - Čiastka 35

86 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

23.03.2018 - Čiastka 34

85 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 19. apríl 2018
Meniny má Jela, zajtra Marcel
USD 1.2382-0.0006
GBP 0.8698-0.0013
CZK 25.3270+0.0240
HUF 310.3700+0.2100
PLN 4.1664-0.0033
SEK 10.3778-0.0255
HRK 7.4120-0.0058
CHF 1.1976-0.0003
RUB 75.2875-0.8971

  20:23 - Obchodný spor medzi USA a Čínou ohrozí najmä dôveru investorov

  19:32 - Preverujú prvé firmy v protischránkovom registri. Prečo je to dôležité

  19:28 - Koalícia chce ľuďom prispieť na dovolenky a pôžičky. Hovorí aj o vyšších platoch

  19:26 - Vymáhači môžu žiadať aj premlčané dlhy, štát čaká na podrobnosti

  19:23 - Nenaleťte, že niekto uľahčí osobný bankrot. Hlavné slovo má štátne centrum

  19:19 - Štát má nový web: overenie exekúcie je zadarmo a netreba doklad

Bratislava18°C   
Košice19°C   
Poprad16°C   
Žilina14°C   
Zvolen19°C   
Viedeň18°C   
Praha16°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0