EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

01.08.2014 - Čiastka 71

216 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014

217 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014

30.07.2014 - Čiastka 70

213 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

214 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 3. júla 2014 o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

215 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

26.07.2014 - Čiastka 69

204 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

205 / 2014 Z.z. ... Zákon z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

206 / 2014 Z.z. ... Zákon z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

207 / 2014 Z.z. ... Zákon z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

208 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

209 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

210 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

211 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

212 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

19.07.2014 - Čiastka 68

200 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

201 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

202 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

203 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

17.07.2014 - Čiastka 67

197 / 2014 Z.z. ... zákon z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

198 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

199 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.07.2014 - Čiastka 66

194 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

195 / 2014 Z.z. ... zákon zo 4. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

196 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. júna 2014, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

09.07.2014 - Čiastka 65

191 / 2014 Z.z. ... ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

192 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 18. júna 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

193 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 17. júna 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy

28.06.2014 - Čiastka 64

182 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

183 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 5. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

184 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

185 / 2014 Z.z. ... Zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

186 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

187 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

188 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

189 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

190 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 2. august 2014
Meniny má Gustáv, zajtra Jerguš
USD* 1.3395+0.0016
GBP* 0.7961+0.0033
CZK* 27.6380+0.0680
HUF* 314.4900+1.5300
PLN* 4.1888+0.0197
SEK* 9.2205-0.0056
HRK* 7.6400+0.0040
CHF* 1.2163-0.0006
RUB* 47.9648+0.4428

  01.08.2014, 19:50 - Slovenský a rakúsky premiér bojovali za Sberbank

  01.08.2014, 19:43 - Skrachované kalifornské mesto má zachrániť predaj marihuany

  01.08.2014, 19:30 - Materská firma British Airways sa vrátila do zisku

  01.08.2014, 18:50 - Taliansky Fiat sa spojí s Chryslerom

  01.08.2014, 18:24 - Agentúra S&P zlepšila rating Slovenska na stupeň A

  01.08.2014, 17:52 - Výrobný sektor USA dosiahol trojročné maximum

Bratislava18°C   
Košice20°C   
Poprad12°C   
Žilina18°C   
Zvolen15°C   
Viedeň17°C   
Praha18°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0